Pomoc

 

Zapzonaj się z formalnymi zasadami odtwarzania kursów, przeczytaj regulamin, który jest częścią naszego produktu.

1) Informacje ogólne

Serwis internetowy myFTO.net oferuje kurs elearningowy z zakresu wiedzy wymaganej do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego. Oferowany kurs elearningowy nie jest kursem w rozumieniu certyfikowanego teoretycznego kursu do licencji pilota samolotowego turystycznego. Przedstawiany w kursie materiał służy zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy lotniczej zarówno dla uczniów pilotów jak i pilotów licencjonowanych. Oferowany kurs nie kończy się żadnym formalnym certyfikatem.

Korzystając z serwisu myFTO.net, akceptujesz zasady Regulaminu serwisu, oraz Polityki Prywatności.

Właścicielem serwisu myFTO.net, zwanym dalej usługodawcą, jest:

Aero Venture Sp. z o.o.
M. Skłodowskiej-Curie 3 lok. 63
15-094 Białystok
NIP 5423149798 REGON 200311018

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

2) Wymagania techniczne

Korzystanie z serwisu myFTO.net może odbywać się za pomocą komputera stacjonarnego oraz urządzeń mobilnych takich jak smartfon lub tablet. Do korzystania z usług serwisu potrzebny jest dostęp do internetu. Poprawne odtwarzenie kursów zależy od prędkości połączenia internetowego, Usługodawca rekomenduje, aby prędkość połączenia internetowego była nie mniejsza niż 2 Mb/s.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

3) Rekompensaty za przerwy w działaniu usługi

Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis myFTO.net działał niezawodnie. Dopuszczamy jednak możliwość krótkich przerw w działaniu ze względu na konieczne prace konserwacyjne i modernizacyjne.

W przypadku zawinionych przez nas przerw w działaniu serwisu lub jego istotnej części dłuższych niż 24 h, zobowiązujemy się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej co najmniej okresowi czasu przez jaki serwis myFTO.net był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Rekompensata w tej formie przyznawana jest, jeżeli Użytkownik zgłosi fakt wystąpienia przerwy w działaniu serwisu lub istotnej jego części najpóźniej w ciągu w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia awarii.

4) Dokonywanie płatności i faktury VAT

Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT. O ile nie podano inaczej, stawka podatku VAT wliczona w cenę wynosi 23%.

Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

W przypadku realizacji kuponów zakupionych u zewnętrznych partnerów, za datę sprzedaży uważa się datę realizacji kuponu w naszym serwisie.

Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 10 dni od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Usługodawcy pisemnego oświadczenia na adres podany na stronie Kontakt. Zgodnie z przepisami prawo to wygasa w momencie gdy użytkownik zacznie korzystać z usługi.

5) Konta Użytkowników

Założenie konta w serwisie myFTO.net jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych, demonstracyjnych lekcji kursów. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznawanym za obraźliwe ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Nazwa konta widoczna będzie dla wszystkich użytkowników serwisu, dlatego nie powinna zawierać jakichkolwiek danych osobowych.

W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Użytkownika niepoprawnego adresu, Usługodawca ma prawo uznać, że informacje przekazane na adres e-mail podany w ustawieniach konta zostały poprawnie doręczone.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisu myFTO.net, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z serwisu innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. W przypadku rezygnacji z usługi po rozpoczęciu korzystania z niej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie podlega zwrotowi.

6) Subskrypcja i dostęp do kursów

W przypadku osób zamawiających kursy bezpośrednio w serwisie Usługodawcy, uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po wpłynięciu należności na konto Usługodawcy, lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności.

Po wygaśnięciu opłaconego okresu subskrypcji dostęp do lekcji opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania subskrypcji na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu, o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy myFTO.net, która stanowi inaczej. Dane zapisane na koncie użytkownika nie są automatycznie usuwane po wygaśnięciu subskrypcji. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia całego konta a Usługodawca jest zobowiązany usunąć konto wraz z całą historią nauki, za wyjątkiem wpisów opublikowanych przez Użytkownika w ogólnodostępnej części serwisu myFTO.net.

7) Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu myFTO.net, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników serwisu. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji handlowych (w tym wiadomości o promocjach w serwisie) - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.

Szczegółowe zasady wykorzystania Twoich danych reguluje Polityka Prywatności.

8) Moderowanie publikowanych treści

W celu zachowania porządku i zapewnieniu atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

 • wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
 • wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
 • wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
 • wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,
 • wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,
 • wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy,
 • wiadomości niezwiązanych z tematyką serwisu lub sposobami korzystania z serwisu myFTO.net.

Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować usunięciem wypowiedzi naruszających regulamin, a także blokadą możliwości publikowania treści na łamach serwisu i komunikacji z innymi użytkownikami serwisu. W przypadku kont które wykorzystywane są jedynie do publikowania treści, bądź w przypadku powtarzających się naruszeń, zastrzegamy sobie prawo do blokady bądź usunięcia konta.

W celu utrzymania porządku w publicznie dostępnych częściach serwisu zastrzegamy sobie prawo do kasowania wątków o nieaktualnej treści (na przykład dotyczących rozwiązanych problemów technicznych) oraz prywatnych dyskusji pomiędzy wąskimi grupami uczestników.

9) Treść kursów i prawa autorskie

Materiały zawarte w serwisie myFTO.net są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej. Osoby posiadające opłacony abonament mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Lekcje kursów mogą zawierać dodatkowe materiały do pobrania, które użytkownicy mogą rozpowszechniać. Materiały te mogą być rozpowszechniana pod warunkiem zachowania ich formy. Materiały, których rozpowszechnianie jest dozwolone będą zawierać informację o takiej możliwości.

W przypadku chęci wykorzystania poza serwisem myFTO.net materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy oraz zawarcie oddzielnej umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

10) Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

W przypadku, gdy w toku rozpatrywania reklamacji zapadnie decyzja o zwrotcie środków pienieżnych, zwrot dokonany będzie za pośrednictwem operatora płatności firmy PayU w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

11) Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Data aktualizacji Regulaminu: 7 lipca 2014.

 
 

Newsletter

Wiadomości z Bloga oraz informacje o naszych Kursach.

 
 
© 2014 MyFTo | Realizacja Sensorama Strony WWW Joomla
Uruchomiono zadanie harmonogramu